Poniższy regulamin stanowi o prawach, obowiązkach i warunkach akredytacji i akceptacji atrakcji twórcy programu podczas Festiwalu Tsuru 2023.


§1 Postanowienia ogólne


1) Twórcą atrakcji może zostać każdy uczestnik wydarzenia, pod warunkiem zgłoszenia atrakcji poprzez udostępnione do tego kanały (formularz zgłoszeniowy, wiadomość mailowa).

2) Termin zgłaszania atrakcji jest jak następuje 10.09.2023-20.10.2023, po przekroczeniu wskazanej daty, termin w zależności od liczby zgłoszeń może, ale nie musi zostać przedłużony do wskazanego w późniejszym czasie terminu.

3) Zgłoszenia atrakcji będą rozpatrywane do dnia 05.11.2023 i do tego terminu osoba zgłaszająca otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonej atrakcji.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub akceptacji atrakcji w oparciu o Regulamin Wydarzenia, Regulamin Placówki Oświaty oraz ogólnie obowiązujące prawo RP.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości przebiegu atrakcji, do zredagowania przesłanego opisu atrakcji oraz jej tytułu w oparciu o ww regulaminy.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby o uściślenie materiałów, które będą użytkowane podczas zgłoszonej atrakcji w oparciu o Regulamin Placówki Oświaty i obowiązujące prawo RP.

7) Osoba niepełnoletnia jest zobowiązana do dostarczenia wypełnionej i podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Festiwalu Tsuru, w przypadku niedostarczenia takiej zgody, uznaje się atrakcje za wykreślone z planu atrakcji.

8) Twórca programu może wskazać grupę, organizację, społeczność lub instytucję z ramienia której będzie tworzył punkt programu i będzie to zawarte w tytule i/lub opisie zgłoszonej atrakcji.


§2 Odpowiedzialność majątkowa twórcy atrakcji


1) Twórca atrakcji ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia powstałe w miejscu, w którym atrakcja się odbywa tj uszkodzenia zapewnionego przez organizatora sprzętu elektronicznego, mienia szkoły znajdującego się w miejscu odbywającej się atrakcji oraz za pozostałe szkody wyrządzone przez twórcę podczas jego atrakcji.

2) Twórca atrakcji jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Organizatora o powstałej lub zauważonej szkodzie na mieniu w obrębie miejsca prowadzenia punktu programu.


§3 Prawa i Obowiązki twórcy atrakcji


1) Twórca atrakcji zobowiązuje się do stawienia się na zgłoszoną atrakcję najpóźniej pięć minut przed planowanym czasem rozpoczęcia się atrakcji.

2) Twórca atrakcji zobowiązuje się do zgłoszenia spóźnienia/nieobecności w najszybszym możliwym czasie.

3) Twórca atrakcji zobowiązuje się do honorowania tego Regulaminu, Regulaminu Wydarzenia, Regulaminu Placówki Oświaty oraz ogólnie obowiązującego prawa RP.

4) Twórca atrakcji zobowiązuje się do zdania sali po przeprowadzonej atrakcji w stanie nienaruszonym, a jeśli pojawią się odstępstwa, do zgłoszenia Organizatorowi nieprawidłowości.

5) Twórca atrakcji może zrezygnować z prowadzenia zgłoszonego punktu programu, nie później jednak niż dwadzieścia cztery godziny przed planowanym czasem.

6) Twórca atrakcji ma prawo do uzyskania informacji na temat statusu akceptacji zgłoszonego punktu programu.

7) Twórca atrakcji ma prawo prosić o wyjaśnienie decyzji podjętej przez Organizatora w przypadku odrzucenia zgłoszenia.

8) Twórca atrakcji jest uprawniony do roszczeń z tytułu §6 pod warunkiem spełnienia warunków przedstawionych Regulaminów i Ustaleń, zawartych powyżej.


§4 Warunki Akceptacji/Odrzucenia atrakcji przez Organizatora

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia punktu programu niezgodnego z wytycznymi poniżej:

a) treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, obsceniczne lub rażące w dobro osób trzecich

b) treści nawołujące do przemocy lub nienawiści na tle etnicznym, kulturowym, religijnym, czy też odnoszące się do orientacji seksualnej lub płci

c) treści łamiące postanowienia zawarte w §1 pkt 4.


§5 Konsekwencje w przypadku nie dotrzymania/naruszenia postanowień zawartych w Regulaminie Atrakcji oraz z uwzględnieniem §1 pkt 4


1) Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji, przerwania lub też odwołania atrakcji naruszającej postanowienia wspomniane w §1 pkt 4

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia twórcy atrakcji z terenu Imprezy

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń z §6

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia atrakcji przez osobę łamiącą/naruszającą postanowienia §1 pkt 4 w kolejnych edycjach Festiwalu.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w imprezie osoby łamiącej/naruszającej §1 pkt 4


§6 Warunki zwrotów/rekompensaty za przeprowadzone punkty programu


Twórca atrakcji ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów zakupionego biletu jak następuje poniżej.

Warunkiem zwrotu za przeprowadzone atrakcje jest uprzednie zakupienie biletu wejściowego. Zwroty wydawane są gotówką na koniec imprezy w pokoju organizatorów, lub też przelewem przy uprzednim ustaleniu tego z organizatorem do 14 dni po zakończeniu wydarzenia.

Zasady zwrotu są jak następuje:

1) twórca otrzyma 50% zwrot kosztów zakupionego biletu za przeprowadzoną jedną godzinę atrakcji

2) twórca programu otrzyma 100% zwrot kosztów zakupionego biletu za przeprowadzone dwie godziny atrakcji.


§7 Postanowienia Końcowe

1) W sprawach nieujętych w Regulaminie Atrakcji, decyzja podejmowana będzie w oparciu o postanowienia wymienione w §1 pkt 4

2) Zgłaszającemu przysługuje prawo do złożenia skargi lub zażalenia, do odwołania się od przedstawionej decyzji oraz do wycofania zgłoszenia w sposób określony w regulaminie.

3) Zgłaszający udostępniając swoje dane osobowe zgadza się na procesowanie ich w celu obsługi zgłoszeń, ewidencji uczestnictwa na Festiwalu Tsuru, oraz jest świadomy, że będą one użyte do kontaktu zwrotnego w celu udzielenia informacji o akceptacji/odrzuceniu zgłoszonego punktu programu.

4) kwestie nieuregulowane w żaden sposób poprzez przedstawione wcześniej ustalenia podlegają ostatecznej decyzji Organizatora.


Odnośnik 1- klauzula RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “Bora” Bogusław Rakowski z siedzibą w Radlinie przy ul. ks. kard. Bolesława Kominka 153/2, 44-310 Radlin.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, Urzędu Miasta Rybnika p. Iwoną Kowalską – Nawrocką pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. .
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń, ewidencji uczestnictwa na Festiwalu Tsuru oraz do kontaktu zwrotnego w celu udzielenia informacji o akceptacji/odrzuceniu zgłoszonego punktu programu., na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie organizacja odpowiedzialna za Tsuru Japan Festival 2023 z jej organizatorem głównym: “Bora” Bogusław Rakowski.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego ewidencjonowania oraz rozliczenia roszczeń wynikających z dokonanego zgłoszenia twórcy atrakcji..
 5. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kontakt drogą mailową na adres: – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia punktu programu. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.