§1 Wprowadzenie


Tsuru Japan Festival 2023 (dalej zwany “Konwentem”) organizowany jest przez firmę Bora Bogusław Rakowski. Regulamin ten określa zasady udziału i obowiązki Helperów na Konwencie. Przyjmując funkcję Helpera, zgadzasz się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszelkich instrukcji i decyzji Organizatora.


§2 Rejestracja i Wybór Helperów


2.1. Aby zostać Helperem na Konwencie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy w określonym terminie, zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora.

2.2. Rejestracja jako Helper nie gwarantuje automatycznego przyjęcia. Wybór Helperów jest dokonywany przez Organizatora na podstawie określonych kryteriów, w tym dostępności i umiejętności.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Helpera bez podawania przyczyny.


§3 Warunki Uczestnictwa


3.1. Każda osoba ubiegająca się o bycie Helperem musi być w wieku 16 lat lub starsza.

3.2. Helper zobowiązuje się do pełnienia dyżurów na Konwencie oraz wykonywania poleceń Organizatora i Koordynatora Helperów.

3.3. Helper zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu dyżurów oraz do dostępności, także poza oficjalnymi godzinami dyżurów.

3.4. Helper zobowiązuje się do zachowywania kulturalnego zachowania wobec uczestników Konwentu oraz do służenia im pomocą w razie potrzeby.

3.5. Helperzy zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Organizatora o swoim złym stanie zdrowia lub zaobserwowaniu jakiegokolwiek wypadku na terenie Konwentu.


§4 Przywileje i Obowiązki Helperów

4.1. Organizator zapewnia Helperom:

   – darmową wejściówkę na Konwent,

   – wyżywienie,

   – pakiet gadżetów.

   – koszulkę oznaczającą Helpera,

   – inne przywileje określone przez Organizatora.

4.2. Do obowiązków każdego Helpera należy:

   – przybycie na teren Konwentu z wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem,

   – pozostanie na terenie Konwentu przez cały czas jego trwania oraz podczas montażu i demontażu,

   – przestrzeganie harmonogramu dyżurów, choć Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dyżurów w trakcie Konwentu,

   – wykonywanie poleceń Organizatorów i Koordynatorów,

   – komunikatywność oraz dostępność, także poza godzinami dyżurów,

   – znajomość planu budynku, w którym odbywa się Konwent,

   – zachowanie kulturalne wobec uczestników Konwentu i służenie im pomocą w razie potrzeby,

   – niezwłoczne informowanie Organizatorów o złym stanie zdrowia lub wypadkach na terenie Konwentu.

4.3. Helperom zabrania się:

   – przekazywania identyfikatora i/lub koszulki innym osobom,

   – zdejmowania identyfikatora i/lub koszulki w trakcie dyżuru,

   – opuszczania terenu Konwentu bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora,

   – naprawiania czegokolwiek bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora i bez wyraźnego polecenia,

   – kwestionowania decyzji Organizatora lub Koordynatora.


§5 Zgłoszenia i Kontakt


Wszelkie pytania, uwagi lub sytuacje wymagające zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail tsuru.helper@gmail.com


§6 Postanowienia Końcowe


6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Helperów. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Konwentu.

6.2. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatorów.