§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.1 Organizatorem Konkursu jest Katarzyna “Kairi” Siedlecka działająca z ramienia firmy organizującej event – tj. “Bora” Bogusław Rakowski. 

§1.2 Konkurs odbędzie się w trakcie wydarzenia Tsuru Japan Festival 2023 odbywającego się 18-19 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5. 

§1.3 Uczestnikiem Konkursu może zostać może każda osoba fizyczna, która zakupi bilet na wydarzenie, wypełni formularz zgłoszeniowy, a jej zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora.

§1.4 Kostiumy i występy kwalifikujące się do konkretnych kategorii są oceniane przez trzyosobowe Jury wyznaczone przez Organizatora, którego decyzja o wyborze zwycięzców jest niepodważalna.

§1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

§1.6 W przypadku uczestnika niepełnoletniego, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu, którą należy odpowiednio załączyć przy składaniu zgłoszenia.

§1.7 Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację nagrań wideo oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konwentu, oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od Organizatora zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji, kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.

§1.8 Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przesłanych przez niego do Organizatora konwentu.


§2 

 KRYTERIA I PRZEBIEG OCENY KOSTIUMÓW


§2.1 Do Konkursu cosplay dopuszczane są kostiumy fikcyjnych postaci zaprojektowane na potrzeby oficjalnie wydanych na rynku mang, anime, gier, filmów lub komiksów. Wymagane jest przedstawienie zdjęć/grafik referencyjnych – czyli oficjalnych grafik prezentujących tworzony przez uczestnika kostium. 

§2.2 W Konkursie mogą brać też udział projekty własne, czyli postacie stworzone przez uczestnika bazujące na istniejącym uniwersum lub całkowicie oryginalne pomysły. Projekt takiego kostiumu musi być wykonany przez uczestnika, nie może on bazować na pracy osoby trzeciej. Projekt własny nie podlega nagrodzie w kategorii “Cosplay”, ale zostanie wyróżniony w oddzielnej kategorii.

§2.3 Wszyscy uczestnicy, którzy biorą udział w Konkursie zobowiązani są do stawienia się na rundzie jury(czyli dokładnych oględzinach prezentowanego kostiumu), która zostanie przeprowadzona w godzinach określonych w planie atrakcji wydarzenia. Wyjątek stanowią osoby, które chcą być brane pod uwagę jedynie w przyznawaniu nagród w kategoriach: “występ sceniczny solo” oraz “występ sceniczny grupowy” – są wówczas zwolnione z obowiązku stawienia się na rundzie.

§2.4 Osoby zgłaszające się do udziału w rundzie jury oświadczają, że ich kostium został wykonany własnoręcznie przez uczestnika. Dopuszcza się drobną pomoc osób trzecich oraz zakup pomniejszych elementów (np. buty lub niewystylizowana peruka). W razie wprowadzenia Organizatora oraz Jurorów w błąd i wystawienie kostiumu nie wykonanego przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, oraz wykluczony z możliwości wzięcia udziału w Konkursie cosplay na kolejnym konwencie organizowanym przez ekipę Tsuru Events (Tsuru Japan Festival oraz Aicon).

§2.5 Dokładny czas i miejsce przebiegu rundy jury zostanie przekazane uczestnikom drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.

§2.6 Nie stawienie się na rundę jury w wyznaczonym przez organizatora czasie skutkuje dyskfalifikacją uczestnika.

§2.7 Jurorzy będą oceniać cosplayowe kostiumy uczestników według poniższych kryteriów:

 • Jakość wykonania (czystość i schludność każdego z prezentowanych elementów kostiumu),
 • Zgodność ze zdjęciami referencyjnymi (proporcje, kolory, dokładność odwzorowania każego z elementów),
 • Techniki zastosowane w produkcji kostiumu

§2.8 Jurorzy będą oceniać projekty własne uczestników według poniższych kryteriów:

 • Wykonanie techniczne,
 • Techniki zastosowane w produkcji kostiumu
 • Kreatywność i oryginalność w przedstawieniu tematu.

§2.9 Do Konkursu cosplay można również zgłosić stroje kupione (nie wykonane przez uczestnika) z tym, że nie są dopuszczane do udziału rundzie jury, a ocenie podlega występ sceniczny, czyli takie zgłoszenia mogą zostać nagrodzone jedynie w kategoriach: „Najlepszy występ solo” lub „Najlepszy występ grupowy”.


§3 

KRYTERIA I PRZEBIEG WYSTĘPÓW SCENICZNYCH


§3.1 Podczas Konkursu cosplay dopuszcza się dwie formy występów: solo lub grupowy.

§3.2 Każdy występ sceniczny nie może trwać krócej niż 30 sekund i dłużej niż odpowiednio: 90 sekund dla występu solowego oraz 3 minuty dla występu grupowego

§3.3 Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do wszystkich materiałów wideo i audio użytych do występu.

§3.4 Jurorzy będą oceniać występy uczestników według poniższych kryteriów:

 • Zrozumiałość przekazu,
 • Zachowanie sceniczne (walory aktorskie, reżyseria i choreografia),
 • Walory wizualne ( np. scenografia, rekwizyty).

§3.5 Zabrania się na scenie:

 • Korzystania z niezgłoszonych w formularzu rekwizytów,
 • Korzystania z przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu wszystkich uczestników Konkursu,
 • Korzystania z otwartego ognia i efektów pirotechnicznych (fajerwerki, zimne ognie, race dymne),
 • Używania uciążliwych substancji (m.in. konfetti, brokat, pierze, piasek, woda, sztuczna krew),
 • Wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających,
 • Używania wulgarnego języka,
 • Zachowań o nacechowaniu erotycznym lub politycznym,
 • Fizycznego kontaktu z publicznością lub jurorami bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem.

§3.6 Wszyscy uczestnicy mają obowiązek stawienia się na próbę cosplay, która zostanie przeprowadzone w godzinach określonych w planie atrakcji wydarzenia. Niepojawienie się na próbie bez wcześniejszej zgody organizatorów jest równoznaczne z wyeliminowaniem uczestnika z Konkursu. Próba powinna jak najwierniej odzwierciedlać właściwy występ. Godziny prób zostaną uczestnikom przekazane drogą mailową na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

§3.7 Podczas próby cosplay nie jest obowiązkowe występowanie w pełnym stroju.

§3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy zasady wymienione w punkcie 26.


§4 

FORMA I TERMINY ZGŁOSZEŃ


§4.1 Zgłoszenia na Konkurs cosplay są przyjmowane od 04.09.2023 do 03.11.2023 do godziny 23:59.

§4.2 W przypadku liczby zgłoszeń, która wykroczy poza planowany czas trwania Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odrzucenia części z nich. 

§4.3 Niekompletne lub zawierające niepoprawne treści zgłoszenia są podstawą do ich odrzucenia przez Organizatora.

§4.4 Zgłoszenia nadesłane po upłynięciu terminu przyjmowania zgłoszeń nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.

§4.5 Do 05.11.2023 uczestnicy otrzymają informację zwrotną o zakwalifikowaniu się do Konkursu lub odrzuceniu zgłoszenia.

§4.6 Organizator nie modyfikuje ani nie poprawia nadesłanych plików. Jeżeli pliki nie są zgodne z regulaminem Konkursu, zgłoszenie będzie traktowane jako niekompletne.

§4.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zasugerowania wprowadzenia zmian do scenariusza występu po uprzednim poinformowaniu uczestnika (jedynie w wypadku konieczych zmian, bez których występ nie będzie mógł się odbyć podczas Konkursu cosplay).

§4.8 Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Konkursie cosplay na konwencie Tsuru 2023 jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją. Nieznajomość regulaminu Konkursu nie zwalnia z jego przestrzegania.


§5 

NAGRODY


§5.1 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu wszystkich występów i naradzie jury.

§5.2 Jury przyzna następujące nagrody:

 • Nagrodzone miejsca od 1 do 3 w kategorii “Cosplay”,
 • Nagrodzone miejsca od 1 do 3 w kategorii “Cosplay Debiut” (dla osób, które startowały maksymalnie w 3 konkursach cosplay, wliczając ten Konkurs),
 • Nagroda w kategorii “Najlepszy projekt własny”, 
 • Nagroda w kategorii “Najlepszy występ solowy”,
 • Nagroda w kategorii “Najlepszy występ grupowy

§5.3 Jury ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia. Ma również prawo do nieprzyznania nagród w którejś z kategorii, jeśli uzna taką decyzję za stosowną.

§5.4 Decyzja Jury jest ostateczna bez możliwości odwoływania się bądź zaskarżenia.


§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • Zmian terminów zgłoszeń, np. do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych,
 • Zmiany kategorii przyznawania nagród,
 • Zmiany formy Konkursu,
 • Wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie,
 • Odwołania Konkursu z podaniem przyczyny.

§6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§6.3 Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową cosplay.konkurs.tsuru@gmail.com